Don't Miss

خدمات علمی-پژوهشی تخصصی کاربردی و توسعه حرفه ای

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران با برخورداری از اعضای ایرانی متخصص و حرفه ای منحصر به فرد در سطح دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های مشاوره تخصصی برتر داخلی و خارجی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات تخصصی به شرکت ها، بنگاه ها و سازمان ها در جهان پیچیده دیجیتال امروز را دارد:

– به کارگیری برترین زبان تخصصی، حرفه ای، روش ها و ابزارهای روز دنیا،

– خروجی های کارآمد و دستاوردهای پژوهشی علمی با قابلیت کاربردی برتر،

– تمرکز بر زنجیره ارزش تجربه کاربری و چرخه حیات توسعه سیستم های اطلاعات،

– نیروی کار متخصص و حرفه ای داخلی با برترین سابقه تحصیلی علمی و حرفه ای مرتبط با اهداف کارگروه.

الف) ارائه خدمات مشاروه علمی – پژوهشی کاربردی تخصصی و حرفه ای:

1. کاربرپژوهی تخصصی و حرفه ای مقطعی (1 ماه تمام وقت)، کوتاه مدت (3 ماه تمام وقت)، میان مدت (6 ماه تمام وقت)، بلند مدت (1 سال تمام وقت به بالا) و مطالعات طولی (از 2 سال تمام وقت به بالا)،

2. سنجش و ارزیابی علمی تجربه کاربری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

3. سنجش و ارزیابی علمی کاربردپذیری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

4. سنجش و ارزیابی علمی دسترسی پذیری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

5. تجزیه، تحلیل و طراحی تجربه کاربری برتر و ناب برای سیستم های اطلاعات بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 3 ماه تمام وقت)،

6. سنجش، ارزیابی و مقایسه تحلیلی تجربه کاربری محصول / خدمت سازمان با یک یا چند رقیب مورد نظر سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 3 ماه تمام وقت)،

7. سنجش و ارزیابی میزان بلوغ تشکلیلات و فرایدهای بهبود روش های سازمان و پیشنهاد تشکیلات و روش های برتر و بهینه بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 6 ماه تمام وقت)،

8. سنجش و ارزیابی کاربر – محور کیفیت روش ها، فرایندها و متدولوژی ها سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 6 ماه تمام وقت) ،

9. سنجش و ارزیابی کاربر – محور قابلیت های درون سازمانی و مدیریت تجربه کاربری سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 1 سال تمام وقت)،

10. سنجش و ارزیابی میزان اثر گذاری تغییرات حاصل از بهبود تشکیلات و روش های سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 1 سال تمام وقت).

ب) ارائه کارگاه و دوره های توسعه حرفه ای تخصصی با استفاده از منابع اختصاصی کارگروه (به زبان فارسی):

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی پایه:

1. اصول و قواعد مرجع کاربردپذیری عمومی و اختصاصی برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

2.  تجزیه، تحلیل و درک عمقی تکالیف و بسترهای چندگانه تعامل برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام) ،

3. مشخص نمودن الزامات کاربران و تدوین تخصصی و حرفه ای شرح خدمات پروژه های مرتبط برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی میانی:

4. تجزیه، تحلیل و طراحی کانال های تعامل کاربران با سیستم ها برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام) ،

5 . آزمون های کاربردپذیری از مفاهیم پایه تا تکنیک ها و ابزارهای تخصصی برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی عالی:

6. مدل ها، سنجه ها و روش های سنجش و ارزیابی کاربردپذیری برای سازمان ها: از مفاهیم پایه تا شیوه نامه ها و کاربردها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران کل و اعضای هیات عامل سازمان ها:

7 . مدیریت فرایندهای کاربرپژوهی، کابردپذیری و تجربه کاربری در تمام سطوح سازمانی: از تشکیلات سازمانی تا بهبود و سنجش مستمر فرایندها و شاخص های مرتبط (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام).

ج) ارائه سخنرانی کلیدی در همایش های بین المللی و ملی داخلی که دارای کمیته علمی مرکب از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی باشد.

جهت دریافت هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی تنظیم قرداد مشاوره تخصصی، قراردا مطالعاتی یا قرارداد علمی – پژوهشی کاربردی و دریافت اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی ارائه خدمات تخصصی مورد نظر با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

kbazargan [at] acm.org