Don't Miss

خدمات علمی-پژوهشی تخصصی کاربردی و توسعه حرفه ای

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران با برخورداری از اعضای ایرانی متخصص و حرفه ای منحصر به فرد در سطح دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های مشاوره تخصصی برتر داخلی و خارجی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات تخصصی به شرکت ها، بنگاه ها و سازمان ها در جهان پیچیده دیجیتال امروز را دارد:

– به کارگیری برترین زبان تخصصی، حرفه ای، روش ها و ابزارهای روز دنیا،

– خروجی های کارآمد و دستاوردهای پژوهشی علمی با قابلیت کاربردی برتر،

– تمرکز بر زنجیره ارزش تجربه کاربری و چرخه حیات توسعه سیستم های اطلاعات،

– نیروی کار متخصص و حرفه ای داخلی با برترین سابقه تحصیلی علمی و حرفه ای مرتبط با اهداف کارگروه.

الف) ارائه خدمات مشاروه علمی – پژوهشی کاربردی تخصصی و حرفه ای:

1. کاربرپژوهی تخصصی و حرفه ای مقطعی (1 ماه تمام وقت)، کوتاه مدت (3 ماه تمام وقت)، میان مدت (6 ماه تمام وقت)، بلند مدت (1 سال تمام وقت به بالا) و مطالعات طولی (از 2 سال تمام وقت به بالا)،

2. سنجش و ارزیابی علمی تجربه کاربری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

3. سنجش و ارزیابی علمی کاربردپذیری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

4. سنجش و ارزیابی علمی دسترسی پذیری بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 1 ماه تمام وقت)،

5. تجزیه، تحلیل و طراحی تجربه کاربری برتر و ناب برای سیستم های اطلاعات بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای اختصاصی کارگروه (حد اقل 3 ماه تمام وقت)،

6. سنجش، ارزیابی و مقایسه تحلیلی تجربه کاربری محصول / خدمت سازمان با یک یا چند رقیب مورد نظر سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 3 ماه تمام وقت)،

7. سنجش و ارزیابی میزان بلوغ تشکلیلات و فرایدهای بهبود روش های سازمان و پیشنهاد تشکیلات و روش های برتر و بهینه بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 6 ماه تمام وقت)،

8. سنجش و ارزیابی کاربر – محور کیفیت روش ها، فرایندها و متدولوژی ها سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 6 ماه تمام وقت) ،

9. سنجش و ارزیابی کاربر – محور قابلیت های درون سازمانی و مدیریت تجربه کاربری سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 1 سال تمام وقت)،

10. سنجش و ارزیابی میزان اثر گذاری تغییرات حاصل از بهبود تشکیلات و روش های سازمان بر اساس نیازهای مدون شده سازمان و استانداردهای مرتبط بین المللی (حد اقل 1 سال تمام وقت).

ب) ارائه کارگاه و دوره های توسعه حرفه ای تخصصی با استفاده از منابع اختصاصی کارگروه (به زبان فارسی):

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی پایه:

1. اصول و قواعد مرجع کاربردپذیری عمومی و اختصاصی برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

2.  تجزیه، تحلیل و درک عمقی تکالیف و بسترهای چندگانه تعامل برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام) ،

3. مشخص نمودن الزامات کاربران و تدوین تخصصی و حرفه ای شرح خدمات پروژه های مرتبط برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی میانی:

4. تجزیه، تحلیل و طراحی کانال های تعامل کاربران با سیستم ها برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام) ،

5 . آزمون های کاربردپذیری از مفاهیم پایه تا تکنیک ها و ابزارهای تخصصی برای سازمان ها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران و کارشناسان سازمانی عالی:

6. مدل ها، سنجه ها و روش های سنجش و ارزیابی کاربردپذیری برای سازمان ها: از مفاهیم پایه تا شیوه نامه ها و کاربردها (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام)،

– برای مدیران کل و اعضای هیات عامل سازمان ها:

7 . مدیریت فرایندهای کاربرپژوهی، کابردپذیری و تجربه کاربری در تمام سطوح سازمانی: از تشکیلات سازمانی تا بهبود و سنجش مستمر فرایندها و شاخص های مرتبط (سه روز تمام وقت 9:30 الی 12:30 – 13:30 الی 17:30 – 21 ساعت تمام).

ج) ارائه سخنرانی کلیدی در همایش های بین المللی و ملی داخلی که دارای کمیته علمی مرکب از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی باشد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی تنظیم قرداد مشاوره علمی – پژوهشی کاربردی با کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی مستقر در مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت​، سرکار خانم پروانه عرفانیان دانشور، از طریق شماره تلفن های 29902245​، 22431622 تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی ارائه خدمات تخصصی مورد نظر با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

k_bazargan [at] sbu.ac.ir