Don't Miss

منشورها

به کوشش متخصصان، پژوهشگران و اعضای فعال جوامع حرفه ای و تخصصی مرتبط، منشورهای تخصصی کاربردی در زمینه علوم و هنر تعامل انسان و رایانه در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تدوین شده اند. هدف از تدوین این منشور های افزایش آگاهی تخصصی و حرفه در رابطه با زمینه های مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه برای بهبود میزان بکارگیری دانش، ساز و کارها و کارکردهای مرتبط است.

گارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران در نظر دارد تمامی منشورهای زیر را از طریق پرتال کارگروه معرفی نماید و هر یک را به مرور از زبان مرجع به زبان فارسی، به صورت تخصی و حرفه ای، ترجمه نماید:

1- منشور اخلاق و رفتار حرفه ای کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ،

2- منشور طراحی کاربر – محور Zurb Manifesto

3- منشور روز جهانی کاربردپذیری ،

4- منشور کاربردپذیری ،

 جهت آشنایی و افزایش آگاهی کاربران علاقه مند به موضوع اخلاق حرفه ای، نمونه هایی از منشورهای حرفه ای متخب در فهرست زیر درج شده است:

1– منشور و موازین اخلاق پژوهش (معاونت پژوهشی و فناوری – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

2- منشور اخلاقی کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3- اصول اخلاقی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

4- اصول اخلاقی پژوهش صندوق حمایت از پژوهشگران

5- منشور اخلاق حرفه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6- منشور اخلاقی دیوان محاسبات کشور

7- منشور اخلاقی کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

8- اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای‏ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار