Don't Miss

منشور کاربردپذیری

هنگامی که ما (*) پروژه کاربردپذیری باز را  در سال 2005 آغاز نمودیم، متخصصین با تجربه در زمینه های کاربردپذیری، تجربه کاربری و طراحی تعاملی بسیار نادر بودند. امروزه، چنین چالشی در اکثر کشورهای توسعه یافته دیگر مطرح نیست. در سال 2005، پروژه های نرم افزاری که کاربرد پذیری و تجربه کاربری را به صورت علمی و عملی در چرخه حیات توسعه سیستم رعایت می‌کردند بسیار نادر بودند. (صرف نظر از اینکه آیا آنها  ماهیت متن باز یا بسته / انحصاری داشتند).
امروزه چنین چالشی در اکثر کشورهای در حال توسعه دیگر مطرح نیست. با این وجود، ما (*) متولیان این پروژه، همچنانان از تعداد اندک نرم افزارهایی که با رعایت اصول و قواعد کاربردپذیری و تجربه کاربری برتر به بازار جهانی عرضه می شوند ناراضی هستیم. به نظر ما، این چالش حاصل عدم همکاری و هم افزایی پایدار میان متخصصین کاربردپذیری و تجربه کاربری با پروژه های نرم افزاری است یا احتمال دارد همکاری وجود داشته باشد اما از کیفیت، کارایی و اثربخشی مورد انتظار برخوردار نباشد.
ما می خواهیم این وضعیت چالش برانگیر را بهبود بخشیم  و از شما دعوت می نماییم با اقدامات زیر ما را یاری نمایید:
1. استقبال متقابل:
پروژه های نرم افزاری همه کشورها،  از متخصصان کاربرد پذیری / تجربه کاربری / طراحی تعاملی استقبال نمایید و با آن ها ارتباط برقرار نمایید. درست است که ، این کارشناسان متفاوت از شما می بینند، می اندیشند ، صحبت می کنند و کار می کنند اما: جای این متخصصی در پروژه های شما بسیار خالی است و آوردهای علمی، تخصصی و کاربردی آنها به هیچ عنوان با سیار آوردها جایگزین پذیر نیست. لطفا با این متخصصین به عنوان مداخله گر ناکارآمد رفتار ننمایید و آنها را یاور و شریک پروژه خود بدانید.
2. تعریف کار + همکاری + هم افزایی :
پروژه ها و متخصصان، همکاری را تنها زمانی آغاز نمایید که تعریف روشن و مدون از اهمیت، چگونگی اثرگذاری مستقیم و کارآمد برای بهبود مستمر و پایدار کاربردپذیری و تجربه کاربری نسخه های جدید نرم افزار مشخص شده باشد، آغاز نمایید.
3. تغییر فرایندها و گذار:
پروژه ها، به منظور همکاری موثر، ناچار به تغییر  فرآیندهای جاری خود خواهید بود. متخصصان، با استفاده از تمام تجربیاتان، یادریگر و هدایت کننده این گذار باشید.
4. تمرکز بر نتایج عینی و پیامدها:
میزان موفقیت همکاری شما از طریق سنجش و ارزیابی نتایج عینی و پیامدها حاصل می شود. تمام انرژی ها باید برای تولید نرم افزار کاربردپذیر  و با تجربه کاربری برتر متمرکز شوند.
5. اعتماد متقابل پایدار:
پروژه ها  باید یادگیرند به طور کامل در تمامی مسائل مربوط به کاربرد پذیری و تجربه کاربری به تجربه و راهبردهای علمی و عملی متخصصان اعتماد متقابل نمایند. متخصصان باید اطمینان داشته باشیند که آنها حلقه موثری در زنجیره ارزش تولید نرم افزار هستند. اعتماد متقابل فقط از از طریق اعمال پایدار و کارآمد بدست می آید.
6. همکاری برای زمان بلند مدت و پیوسته :
همکاری بلند مدت و پیوسته  با  هدف بهبود مستمر میزان کاربرد پذیری و تجربه کاربری به زمان طولانی نیاز دارد. پروژه ها و متخصصان، روابط را به گونه ای تعریف و بر قرار نمایید که در زمان بلند مدت و پوسته ادامه داشته باشد.
پروژه های نرم افزاری، اگر شما با متخصصین کاربرد پذیری / تجربه کاربری / طراحی تعامل خود به گونه ای رفتار نمایید که آن ها  با ارزش ترین منبع شما هستند، آنها  نیز استقبل خواهند نمود و حقیقتا با ارزش ترین منبع شما خواهند کشت.
(*) درود بر شما، Eric S. Raymond.
This work by Open Usability e.V. is licensed under a Creative Commons BY‑SA 4.0 International License.
Imprint
Disclaimer
OpenUsability e.V. assumes no guarantee that the information on these web pages is accurate, complete or up‑to‐date. To the extent which OpenUsability e.V. links directly or indirectly to external web pages, OpenUsability e.V. shall only assume liability for such content if it has exact knowledge of the content and if it is technically possible and reasonable to prevent its use.
Address
OpenUsability e.V.
c/o Jan Muehlig
Fraenkelufer 30
10999 Berlin
jan@openusability.org
Registration
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
VR 25380
Director
Jan Muehlig
Source: openusability.org