Don't Miss

کارگروه ترازیابی کاربردپذیری نرم افزارها و سیستم ها

مقایسه کیفی جامع و انتخاب علمی و عملی برترین راهکارها و نرم افزارها و سیستم ها برای پرتال های سازمانی تحت وب و درگاه های خدمات الکترونیکی یکی از چالش های اصلی است که اکثر سازمان های تخصوی و دولتی با آن روبرو هستند.

آمارها و روندهای موجود نشان می دهد که سازمان ها باید به انتخاب راهکارهایی بروند که، بر اساس نیاز و بستر ویژه خودشان، بهترین تعادل را بین شاخص هایی همچون قابلیت های کارکردی، معماری، پایداری، امنیت، کاربردپذیری و قیمت تمام شده را دارند. سنجش، ارزیابی و مقایسه علمی شاخص های اختصاصی کاربردپذیری مستلزم شناخت، درک و کاربرد دقیق سنجه ها، مدل های ارزیابی و سنجش کاربردپذیری است.

نظر به اینکه اکثر نرم افزارهای برتر مبتنی بر وب (web-based)، در یک بازه قیمت تمام شده همسان، از پایداری، معماری و قابلیت های کارکردی بسیار مشابهی برخوردار هستند، امنیت و کاربردپذیری دو شاخص بسیار مهمی هستند که باید به انتخاب نهایی کمک نمایند.

همانگونه که سنجش و ارزیابی میزان امنیت نرم افزارهای تحت وب از اصول، قواعد و استانداراهای فنی مرجع مرتبط پیروی می نماید و باید توسط کارگروه های متخصص و مورد تایید معاونت امنیت خود سازمان انجام شود، سنجش و ارزیابی کاربردپذیری تحت وب نیز ساختار و ساز و کارهای تخصصی و حرفه ای خاص خودش را دارد.

در بهترین حالت هر سازمان می بایست نیروی انسانی، ساختار و ساز و کارهای تخصصی مورد نیاز را درون تشکیلات خودش داشته باشد. چنانچه چنین نیروی کار تخصصی و تشکیلاتی وجود نداشته باشد، کارگروه  ترازیابی کاربردپذیری نرم افزارها و سیستم ها آمادگی استقرار نیروی مقیم حرفه ای با تخصص سنجش و ارزیابی کاربردپذیری را، از طریق تنظیم و عقد قرارداد مشاوره علمی – پژوهشی کاربردی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی را دارد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی تنظیم قرداد مشاوره علمی – پژوهشی کاربردی با کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی مستقر در مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت​، سرکار خانم پروانه عرفانیان دانشور، از طریق شماره تلفن های 29902245​، 22431622 تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی ارائه خدمات تخصصی مورد نظر با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

kbazargan [at] acm.org