Don't Miss

آزمایشگاه مرجع تعامل انسان و رایانه و تجربه کاربری دانشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه مرجع تعامل انسان و رایانه و تجربه کاربری دانشگاه شهید بهشتی با هدف یاری رساندن به فعالیت های سنجش و ارزیابی کاربردپذیری، دسترسی پذیری و تجریه کاربری تمامی سیستم های اطلاعات عمومی دانشگاه شهید بهشتی و بهبود تمامی مراحل و فرایند چرخه حیات توسعه سیستم های اطلاعات فعالیت خود را، به همت دکتر کاوه بازرگان، عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری، و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات از پاییز 1393 آغاز نموده است.

بخشی از اهداف درون سازمانی این آزمایشگاه به شرح زیر است:

1- تدوین و پیشنهاد استراتژی مرجع راهبری تجربه کاربری و نقشه راه تجربه کاربری پرتال دانشگاه شهید بهشتی،

2- تدوین شرح خدمات تخصصی و شرح وظایف ارتقای دسترسی پذیری، کاربردپذیری و تجربه کاربری پرتال دانشگاه شهید بهشتی،

3- تدوین مدل مرجع ارزیابی، سنجه های مرتبط و روش سنجش شاخص های دسترسی پذیری، کاربردپذریی و تجربه کاربری پرتال دانشگاه شهید بهشتی،

4- تدوین و پیشنهاد اقدامات لازم برای بهبود تشکیلات و بهبود روش های موجود در راستای بهینه سازی میزان مشارک تمام ذی نفعان در فرایند مشارکتی ارتقای کیفیت پرتال داتشگاه شهید بهشتی،

5- تدوین و پیشنهاد ساختارها، ساز و کارها و اقدامات کاربردی لازم برای بهبود مستمر کیفیت پرتال دانشگاه شهید بهشتی به صورت مشارکتی،

6- کاربرپژوهی جهت سنجش و ارزیابی مستمر شاخص های تخصصی دسترسی پذیری، کاربردپذیری و تجربه کاربری پرتال دانشگاه شهید بهشتی،

7- کاربرپژوهی جهت مقایسه عملکرد کاربر – محور پرتال دانشگاه شهید بهشتی نسبت به تعدادی از دانشگاه های دولتی منتخب.

آزمایشگاه مرجع تعامل انسان و رایانه و تجربه کاربری دانشگاه شهید بهشتی عضو فعال شبکه آزمایشگاه های مرجع تعامل انسان و رایانه و تجربه کاربری دانشگاهی، زیر نظر کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه، در سطح بین المللی است.

این آزمایشگاه آمادگی کامل ارائه تمامی خدمات حرفه ای و تخصصی مرتبط به سازمان ها، بنگاه ها و شرکت ها در زمینه  سنجش و ارزیابی کاربر – محور سنجه های دسترسی پذیری، کاربردپذیری و تجربه کاربری محصولات و خدمات مبتنی بر سیستم های اطلاعات طبق استانداردهای بین المللی مرتبط و با استفاده از آخرین زبان علمی روز و ابزار حرفه ای و تخصصی روز را دارد.

این خدمات از طریق تنظیم و عقد قرارداد مشاوره علمی – پژوهشی کاربردی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی قابل ارائه می باشد.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با نشانی زیر تماس حاصل فرمایید:

دکتر کاوه بازرگان

استادیار سیستم های اطلاعات با گرایش تعامل انسان و رایانه

گروه مدیریت فناوری اطلاعات – دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی

k_bazargan [at] sbu.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : 02129905217