Don't Miss

کارگروه دیدبانی استاندادرهای عوامل انسانی

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایاته ایران، در قالب زیر کارگروه های موضوعی تخصصی، به رصد راهبردی و دیدبانی علمی جامع تمام استانداردهای عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی می پردازد.

هدف از این رصد و دیدبانی مشخص نمودن و درک وضعیت موجود آگاهی از و بکارگیری استانداردهای مرتبط در سطح شاخص های ارزیابی نظام های سنجش و ارزیابی ملی، جشنواره های مرتبط و داوری های مرتبط است. پژوهش های راهبردی انجام شده  کارگروه ویژه تعامل انسان و رایاته ایران نشان می دهد که کشورهایی که دارای رتبه های برتر در نظام های سنجش و ارزیابی شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، درجه “بلوغ استاندارد” بسیار بالایی در زمینه استانداردهای عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند و بکارگیری و رعایت این استانداردها بخش جدایی ناپذیر از تمام پروژه ها، محصولات و خدمات می باشند.

به عنوان مثال، یکی از استانداردهای مرتبط، استاندارد دسترسی پذیری است که بسیاری از کشورها به عنوان یک الزام قانونی در متن قانون های ملی مربتط با فناوری اطلاعات و ارتباطات ذکر شده است.