آشنایی مقدماتی با اصول و قواعد مرجع کاربردپذیری در وب بر اساس دستاوردهای کاربرپژوهی و تحقیقات علمی مرتبط – SIGCHI.IR - SIGCHI IRAN CHAPTER - کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران
Don't Miss

آشنایی مقدماتی با اصول و قواعد مرجع کاربردپذیری در وب بر اساس دستاوردهای کاربرپژوهی و تحقیقات علمی مرتبط