آشنایی با تکنیک ها و ابزارهای کاربرپژوهی برای انجام تحقیقات بازاریابی: مورد کاوی کانال های دیجیتال – SIGCHI.IR - SIGCHI IRAN CHAPTER - کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران
Don't Miss

آشنایی با تکنیک ها و ابزارهای کاربرپژوهی برای انجام تحقیقات بازاریابی: مورد کاوی کانال های دیجیتال