Don't Miss

Series: نظریه ها و کاربردها

جامعه‌شناسی صنعتی با تکیه بر تجربیات ایران

جامعه‌شناسی صنعتی با تکیه بر تجربیات ایران

کتاب جامعه شناسی صنعتی با عکس برداری از جوامع صنعتی و تحلیل آنها دست زده و سپس آن جوامع و به ویژه انگلستان را، به منزله آزمایشگاه صنعت و کشوری پیشتاز، از نظر تاریخی بررسی کرده و ویژگی های چنین جوامعی را مشخص نموده است. More info →
طراحی شهری در مقیاس های انسانی

طراحی شهری در مقیاس های انسانی

هدف کتاب حاضر بیان این ویژگی های جدید است که در فرایند توسعه شهری با مقیاس های انسانی مطرح می شود. نگاهی که از سوی نظریه پردازان و فعالان حوزه طراحی شهری و شهرسازی با اقبال مواجه شده و به طور روزافزون طرفداران بیشتری می یابد. More info →
فضای عمومی و زندگی جمعی

فضای عمومی و زندگی جمعی

شرکت مشاور گل بیشتر بر روی تسهیل زندگی جمعی در فضاهای عمومی تمرکز کرده است. برای گل طراحی همیشه با تحلیل فضاهای موجود بین ساختمان ها آغاز می شود، پس از آنکه چشم اندازی از نوع زندگی جمعی در فضاها به دست آمد، توجه به پیرامون ساختمان ها و چگونگی رابطه بین آن ها برای تقویت فضاهای عمومی معطوف می گردد. More info →
طراحان چگونه می اندیشند: ابهام زادایی از فرایند طراحی

طراحان چگونه می اندیشند: ابهام زادایی از فرایند طراحی

طراحی پژوهی عرصه جوان و پویایی است که طی کمتر از شش دهه به خوبی توانسته است در جهت دسیابی به شناخت شناسی، روش شناسی و دامنه موضوعی خاص خود، به عنوان لوازم یک انظباط آکادمیک مستقل در کنار علوم طبیعی، علوم انسانی و هنر پیش رود. More info →