Don't Miss

نظریه ها و کاربردها

فضای عمومی و زندگی جمعی

فضای عمومی و زندگی جمعی

شرکت مشاور گل بیشتر بر روی تسهیل زندگی جمعی در فضاهای عمومی تمرکز کرده است. برای گل طراحی همیشه با تحلیل فضاهای موجود بین ساختمان ها آغاز می شود، پس از آنکه چشم اندازی از نوع زندگی جمعی در فضاها به دست آمد، توجه به پیرامون ساختمان ها و چگونگی رابطه بین آن ها برای تقویت فضاهای عمومی معطوف می گردد.

More info →
طراحان چگونه می اندیشند: ابهام زادایی از فرایند طراحی

طراحان چگونه می اندیشند: ابهام زادایی از فرایند طراحی

طراحی پژوهی عرصه جوان و پویایی است که طی کمتر از شش دهه به خوبی توانسته است در جهت دسیابی به شناخت شناسی، روش شناسی و دامنه موضوعی خاص خود، به عنوان لوازم یک انظباط آکادمیک مستقل در کنار علوم طبیعی، علوم انسانی و هنر پیش رود.

More info →
شهر انسانی

شهر انسانی

کتاب شهر انسانی تجسسی دقیق و استادانه در شهرهای امروزی است که با ابزار مقایسه و نگاهی تاریخ محور دست آوردهای معماری و شهرسازی را از لا به لای قرن ها تجربه بیرون می کشد و با ذکر نمونه های فراوان امکان اجرای آن ها و خلق شهرهای انسان محور را به بهترین شکل به خواننده نشان می دهد.

More info →
معماري منظر: درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري

معماري منظر: درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري

تلاش نویسنده این کتاب بر آن بوده است تا شناخت ماهیت معماری منظر را با ارائه دیدگاه ها و تعریف های صاحب نظران و متخصصان برجسته معماری منظر و دیگر رشته های مرتبط با آن، یعنی بوم شناسی، معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری و از طریق بررسی متون تخصصی و بر اساس نقد آنها تدوین کند و روشن سازد.

More info →