Don't Miss

معماری منظر

معماري منظر: درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري

معماري منظر: درآمدي بر تعريف ها و مباني نظري

تلاش نویسنده این کتاب بر آن بوده است تا شناخت ماهیت معماری منظر را با ارائه دیدگاه ها و تعریف های صاحب نظران و متخصصان برجسته معماری منظر و دیگر رشته های مرتبط با آن، یعنی بوم شناسی، معماری، برنامه ریزی و طراحی شهری و از طریق بررسی متون تخصصی و بر اساس نقد آنها تدوین کند و روشن سازد.

More info →
فضای عمومی و زندگی جمعی

فضای عمومی و زندگی جمعی

شرکت مشاور گل بیشتر بر روی تسهیل زندگی جمعی در فضاهای عمومی تمرکز کرده است. برای گل طراحی همیشه با تحلیل فضاهای موجود بین ساختمان ها آغاز می شود، پس از آنکه چشم اندازی از نوع زندگی جمعی در فضاها به دست آمد، توجه به پیرامون ساختمان ها و چگونگی رابطه بین آن ها برای تقویت فضاهای عمومی معطوف می گردد.

More info →