Don't Miss

طراحی شهری

شهر انسانی

شهر انسانی

کتاب شهر انسانی تجسسی دقیق و استادانه در شهرهای امروزی است که با ابزار مقایسه و نگاهی تاریخ محور دست آوردهای معماری و شهرسازی را از لا به لای قرن ها تجربه بیرون می کشد و با ذکر نمونه های فراوان امکان اجرای آن ها و خلق شهرهای انسان محور را به بهترین شکل به خواننده نشان می دهد.

More info →
طراحی شهری در مقیاس های انسانی

طراحی شهری در مقیاس های انسانی

هدف کتاب حاضر بیان این ویژگی های جدید است که در فرایند توسعه شهری با مقیاس های انسانی مطرح می شود. نگاهی که از سوی نظریه پردازان و فعالان حوزه طراحی شهری و شهرسازی با اقبال مواجه شده و به طور روزافزون طرفداران بیشتری می یابد.

More info →
فضای عمومی و زندگی جمعی

فضای عمومی و زندگی جمعی

شرکت مشاور گل بیشتر بر روی تسهیل زندگی جمعی در فضاهای عمومی تمرکز کرده است. برای گل طراحی همیشه با تحلیل فضاهای موجود بین ساختمان ها آغاز می شود، پس از آنکه چشم اندازی از نوع زندگی جمعی در فضاها به دست آمد، توجه به پیرامون ساختمان ها و چگونگی رابطه بین آن ها برای تقویت فضاهای عمومی معطوف می گردد.

More info →