Don't Miss

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی Monitoring and Evaluation in Higher Education

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی Monitoring and Evaluation in Higher Education
کتاب (نسخه کاغذی) 24,000 تومانeBook: کتاب دیجیتال 12,000 تومان
Authors: ,
Series: انتشارات سمت
Genre: نظارت و ارزیابی
Tag: Recommended Books
Publisher: انتشارات سمت
Publication Year: چاپ : دوم ، 1396
Length: تعداد صفحه : 512 ص
ISBN: 9786000205010

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی» به ارزش 2 واحد تدوین شده و برای سایر رشته‌ها و مقاطع، در درس ارزشیابی آموزشی قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

About the Book

خرید آنلاین از طریق درگاه انتشارات سمت :

http://samta.samt.ac.ir

شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی» به ارزش 2 واحد تدوین شده و برای سایر رشته‌ها و مقاطع، در درس ارزشیابی آموزشی قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چكيده :

هدف این کتاب، فراهم آوردن زمینه‌ای برای ایجاد درک مشترک درباره مفاهیم، الگوها، روش‌ها، رویکردها و چگونگی نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی است. حوزه ارزشیابی آموزشی به طور عام و ارزشیابی آموزش عالی به طور خاص، گرایشی از رشته اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی در حوزه علوم تربیتی است. براین اساس، این کتاب به بازنمایی چیستی، چگونگی و چرایی گردآوری داده‌ها و اطلاعات برای قضاوت و تصمیم‌گیری درباره عوامل تشکیل‌دهنده نظام آموزش عالی، به منظور اقدام برای بهبود آن می‌پردازد.

فهرست :

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم اساسی در ارزشیابی آموزش عالی
فصل دوم: الگوهای متداول ارزشیابی در آموزش عالی
فصل سوم: فرهنگ کیفیت و نقش آن در عملکرد مطلوب دانشگاه‌ها
فصل چهارم: تجربه ارزیابی آموزش عالی در ایران و برخی کشورهای دیگر
فصل پنجم: ارزیابی درونی و برونی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی
فصل ششم: رویکردهای جایگزین در ارزیابی کیفیت آموزش عالی
فصل هشتم: ارزیابی برنامه‌های درسی در آموزش عالی
فصل نهم: ارزیابی کیفیت تدریس به وسیله دانشجویان و استفاده از آن در …
فصل دهم: ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی در آموزش عالی
فصل یازدهم: ارزیابی نظام‌های آموزش عالی باز، برخط (الکترونیکی) و از راه دور
فصل دوازدهم: از رتبه‌بندی دانشگاه‌ها تا ارزیابی برای بهبود مستمر کیفیت…
فصل سیزدهم: طبقه‌بندی گروه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های …
فصل چهاردهم: نهادینه شدن ساختار ارزیابی درونی و بیرونی در آموزش عالی
پیوست‌ها
کتابنامه