Don't Miss

شهر انسانی

شهر انسانی

کتاب شهر انسانی تجسسی دقیق و استادانه در شهرهای امروزی است که با ابزار مقایسه و نگاهی تاریخ محور دست آوردهای معماری و شهرسازی را از لا به لای قرن ها تجربه بیرون می کشد و با ذکر نمونه های فراوان امکان اجرای آن ها و خلق شهرهای انسان محور را به بهترین شکل به خواننده نشان می دهد.

About the Book

معماری ساختمان ها و شهرها از آن دست عواملی در زندگی بشر است که بر خلق و خو و آداب اجتماعی و حتی در شخصیت فردی انسان ها تاثیر بسزایی می گذارد. بی تردید و اغراق شهروندان شهرهای دارای معماری چشم نواز و زیبا خلق و خوی بهتری نیز دارند. از بدیهیات جامعه امروز ایران که جان را می خراشد و دل را می گدازد همین آشفتگی و نابسامانی تمام عیار در ریخت و ظاهر ساختمان ها، روستاها و شهرهایمان است. همیشه یکی از آرزوهای ما این بوده که جوامع روستایی و شهری میهنمان را طوری معماری کنیم و ساختمان هایمان را جوری بسازیم که چشم را بنوازد و ذوق زیبایی شناسی آدمی را برانگیزد.
کتاب شهر انسانی تجسسی دقیق و استادانه در شهرهای امروزی است که با ابزار مقایسه و نگاهی تاریخ محور دست آوردهای معماری و شهرسازی را از لا به لای قرن ها تجربه بیرون می کشد و با ذکر نمونه های فراوان امکان اجرای آن ها و خلق شهرهای انسان محور را به بهترین شکل به خواننده نشان می دهد. این کتاب با بررسی مولفه های زیبایی شناسی و عملکردی به تعادلی ایده آل بین این دو فرض طراحی می رسد و بهترین رهنمون ها را در اختیار طراحان و معمارانی قرار می دهد که مشتاقانه خواهان رسیدن به جوامعی هستند که در آن ها تکنولوژی در اختیار انسان قرار می گیرد و زندگی انسان و اخلاق و رفتارهای انسانی در پیشگاه دست آوردهای فن آوری قربانی نمی شود. این کتاب نقش معماری و شهرسازی را در درمان و بهبود مشکلات ناشی از فن آوری زدگی در دنیای امروز عیان می کند.