Don't Miss

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 2 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 2 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)

پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه ای گسترده دارد که یکی از زمینه های آن تعامل انسان و رایانه در سیستم های اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط است.

About the Book

پژوهش در حوزه‌ي فناوري اطلاعات دامنه‌اي گسترده دارد كه يكي از زمينه‌هاي آن تعامل انسان و رايانه در سيستم‌هاي اطلاعاتي و استفاده از ابزار مربوط است. در پژوهش‌هاي تعامل انسان و رايانه مي‌توان نُه زمينه را مورد تأكيد قرار داد

1. طراحي تعامل،

2. آموزش در حيطه‌ي تعامل انسان و رايانه،

3. طراحي تعامل با تأكيد بر كودكان، 4. طراحي سيستم‌هاي متمركز بر كاربران،

5. تعامل انسان و رايانه با تأكيد بر ناتواني‌ها،

6. مهندسي واسط‌هاي كاربري،

7. خطاي انساني؛ ايمني و توسعه‌ي سيستم‌ها،

8. طراحي تعامل انسان و كار،

9. نعامل انسان و رايانه و مصورسازي. پژوهش در هر يك از اين زمينه‌ها مستلزم آشنايي با روش‌هاي تحقيق و كاربرد آن‌هاست.

لازم به ذكر است كه يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي تعامل انسان و رايانه، كاربردپذيري سيستم‌ها، ابزار مورد استفاده و آزمون آن‌هاست. بنابراين، بحث درباره‌ي روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات بر كاربردپذيري و آزمون آن تأكيد دارد.” (از پيش‌گفتار مترجمان) فصل‌هاي متفاوت اين كتاب عبارت‌اند از: تحقيق آزمايشي، طرح‌هاي آزمايشي، تحليل آماري، پيمايش‌ها، دفتر خاطرات، مطالعه‌ي موردي، مصاحبه و گروه كانوني، قوم‌نگاري، آزمون كاربردپذيري، تحليل داده‌هاي كيفي، روش‌هاي خودكار گردآوري داده‌ها، اندازه‌گيري ويژگي‌هاي انساني، سروكارداشتن با آزمودني‌هاي انساني، و پژوهش درباره‌ي شركت‌كنندگان آسيب‌ديده.