روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 1 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه) by دکتر عباس بازرگان (مترجم), دکتر کاوه بازرگان (مترجم)
Don't Miss

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 1 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 1 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)
پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه ای گسترده دارد که یکی از زمینه های آن تعامل انسان و رایانه در سیستم های اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط است.
About the Book

پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه ای گسترده دارد که یکی از زمینه های آن تعامل انسان و رایانه در سیستم های اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط است. در پژوهش های تعامل انسان و رایانه می توان 9 زمینه تخصصی را مورد نظر قرار داد: 1) طراحی تعامل، 2) یاددهی – یادگیری در حوزه تعامل انسان و رایانه، 3) طراحی تعامل با تاکید بر کودکان، 4) طراحی سیستم های کاربر-محور، 5) تعامل انسان و رایانه با توجه به عوامل انسانی و ناتوانی ها، 6) مهندسی واسط های کاربری، 7) خطاهای انسانی، ایمنی و توسعه سیستم ها؛ 8) طراحی تعامل انسان و کار، 9) تعامل انسان و رایانه و مصور سازی اطلاعات. پژوهش در هر یک از این زمینه ها مستلزم آشنایی با روش های تحقیق و کاربرد آن ها است. یکی از مهم ترین جنبه های تعامل انسان و رایانه، کاربردپذیری سیستم ها، ابزارهای مورد استفاده و آزمون های کاربردپذیری است.