Don't Miss

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 1 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)

روش‌هاي تحقيق در فناوري اطلاعات 1 (با تاكيد بر تعامل انسان و رايانه)

پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه ای گسترده دارد که یکی از زمینه های آن تعامل انسان و رایانه در سیستم های اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط است.

About the Book

پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه ای گسترده دارد که یکی از زمینه های آن تعامل انسان و رایانه در سیستم های اطلاعات و استفاده از ابزارهای مرتبط است. در پژوهش های تعامل انسان و رایانه می توان 9 زمینه تخصصی را مورد نظر قرار داد:

1) طراحی تعامل،

2) یاددهی – یادگیری در حوزه تعامل انسان و رایانه،

3) طراحی تعامل با تاکید بر کودکان،

4) طراحی سیستم های کاربر-محور،

5) تعامل انسان و رایانه با توجه به عوامل انسانی و ناتوانی ها،

6) مهندسی واسط های کاربری،

7) خطاهای انسانی، ایمنی و توسعه سیستم ها؛

8) طراحی تعامل انسان و کار،

9) تعامل انسان و رایانه و مصور سازی اطلاعات.

پژوهش در هر یک از این زمینه ها مستلزم آشنایی با روش های تحقیق و کاربرد آن ها است. یکی از مهم ترین جنبه های تعامل انسان و رایانه، کاربردپذیری سیستم ها، ابزارهای مورد استفاده و آزمون های کاربردپذیری است.