تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ( سيستم اطلاعات مديريت ) by دکتر علی رضائیان
Don't Miss

تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ( سيستم اطلاعات مديريت )

تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي ( سيستم اطلاعات مديريت )
Author:
Series: نظریه ها و کاربردها
Genre: تعامل انسان و رایانه
Tag: Recommended Books
Publisher: انتشارات سمت
Publication Year: 1393
Length: 92
ISBN: 9789644599521
اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت (كليه گرايشها) در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
About the Book
شرح :اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت (كليه گرايشها) در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مديريت رفتار سازماني پيشرفته» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.
فهرست :
پيشگفتار
فصل اول: انسان؛ پردازشگر اطلاعات
فصل دوم: محدوديتهاي نسبي انسان در پردازش اطلاعات
فصل سوم: مفاهيم شناخت و يادگيري
فصل چهارم: ويژگيهاي عملكرد انسان در پردازش اطلاعات
فصل پنجم: مدير؛ پردازشگر اطلاعات