Don't Miss

علی غفاری

فضای عمومی و زندگی جمعی

فضای عمومی و زندگی جمعی

شرکت مشاور گل بیشتر بر روی تسهیل زندگی جمعی در فضاهای عمومی تمرکز کرده است. برای گل طراحی همیشه با تحلیل فضاهای موجود بین ساختمان ها آغاز می شود، پس از آنکه چشم اندازی از نوع زندگی جمعی در فضاها به دست آمد، توجه به پیرامون ساختمان ها و چگونگی رابطه بین آن ها برای تقویت فضاهای عمومی معطوف می گردد.

More info →